חשיבות עריכת הסכמי גירושין כדין – פסק דין מ29.5.13

תמ”ש 45124-02-12 ז’   נגד   ס’ –   פסק דינו של בית המשפט לענייני משפחה מחוז תל אביב מיום 29.5.13

תמצית עובדות פסק הדין

בני הזוג אשר ביקשו לסיים את מערכת היחסים ביניהם, ערכו הסכם גירושין אשר אושר בבית המשפט לענייני משפחה ואף ניתן לו תוקף של פסק דין. במסגרת ההסכם נקבע, בין היתר, גובה סכום המזונות אשר על האב לשלם לאם, כפי שהסכימו הצדדים.

אולם, סכום המזונות אשר הוסכם ואושר בין הצדדים לא תאם את רף המינימום הנדרש בהתאם לכלל התקדימים המנחים בדיני משפחה. מכאן הבעייתיות שעלתה מהסכם הגירושין.

השאלה אשר עמדה להכרעה בפני בית המשפט הינה האם יש להתערב בהסכם גירושין שכזה, בחלוף 7 שנים מיום כריתתו ואישורו, קרי הסכם המעמיד סכום מזונות נמוך מהקבוע בפסיקה, או שמא מאחר והצדדים הביעו הסכמתם לנוסח ההסכם כפי שהוא, לרבות רכיב המזונות, אין להתערב בהסכם הגירושין, שכן כידוע בהתאם לפסיקה התערבות שכזו מצריכה שינוי נסיבות בין הצדדים אשר תצדיק התערבות בית המשפט בהסכמות אשר הושגו בין הצדדים.

טענות התובעת

התובעת טענה, בין היתר, כי חרף חלוף הזמן ומאחר וגובה המזונות אשר נקוב בהסכם נמוך מהסך הידוע כ- “סך הכרחי”, אין כל צורך בהוכחת שינוי נסיבות לשם התערבות במזונות הקטין, כפי שצוינו בהסכם וכי על בית המשפט לפעול לשינוי ההסכם בהתאם לרף המינימום ההכרחי המקובל בפסיקה.

לחילופין טענה התובעת, כי בכל מקרה מיום חתימת ההסכם ואישורו ועד להגשת התביעה חל שינוי נסיבות מהותי הכולל גידול בהוצאות הקטין במשך כ- 7 השנים שחלפו, מצבה הכלכלי הורע ולעומת זאת יכולת השתכרותו של הנתבע השתפרה. על כן, גם בשל שינוי הנסיבות יש לקבל טענותיה של התובעת ולפעול לשינוי הסכם הגירושין בין הצדדים, כך שסכום מזונות הקטין יתאימו לצרכיו כיום.

טענות הנתבע

הנתבע טען, בין היתר, כי בין הצדדים נערך הסכם אשר הביא בחשבון את כלל צרכי הצדדים לרבות צרכי הקטין, הסכם עליו חתומה התובעת ומשכך אין כל מקום להתערבות בין רצונותיהם של הצדדים ויש לכבדם. עוד טען הנתבע, כי שינוי נסיבות מהותי לא הוכח במקרה שלפנינו על ידי התובעת ומשכך יש לדחות את תביעתה.

החלטת בית המשפט לענייני משפחה

בית המשפט הנכבד מדגיש, כי הסכם אשר קובע סכום מזונות נמוך מהמינימום ההכרחי הינו הסכם “חשוד” ואדם אשר חתם על הסכם מסוג זה, (בניגוד להליך אשר במסגרתו התבררו צרכיו של הקטין ויכולות הוריו), צריך לצפות לדרישה להגדלת סך המזונות לפחות עד לגובה הרף של מזונות הכרחיים.

כידוע הפסיקה הכירה בפסיקת מזונות הכרחיים, כחיוב מינימאלי שאינו דורש הוכחה, חיוב שבית המשפט צריך להתייחס אליו ולנהוג על פיו וזאת באין נימוקים מיוחדים שיש בהם כדי להצדיק הפחתת סך זה וחרף העובדה כי קיים הסכם חתום בין הצדדים. בית המשפט שב ומבהיר, כי במקרה בו קבע הסכם שאושר, סך שהוא נמוך מן המינימום ההכרחי, משמע בפנינו הסכם אשר קל יותר להתערב ולשנותו ביחס להסכם הקוצב לקטין לפחות את הסך ההכרחי. בית המשפט עורך הבחנה כאשר מתבקש להתערב בהסכם הנוקב בדמי מזונות שהם בגדר הסך ההכרחי או גבוהים ממנו. במקרה זה, התערבותו של בית המשפט תהא אך ורק בשינוי נסיבות המצדיק התערבותו.

דהיינו בית המשפט למעשה מדגיש את חשיבות עריכת הסכם גירושין כדין.

כאשר נערך הסכם גירושין הוגן והצדדים מביעים בו הסכמתם לסך מזונות מסוים, הסכמות אלו נושאות משקל וללא סיבה כבדת משקל, אין צד יכול לבוא בפני בית המשפט ולדרוש לשינוי אותן ההסכמות מבלי שינוי נסיבות מהותי כאמור, שכן דרישה שכזו אינה עולה בקנה אחד עם הגינות דיונית.

במקרה דנן, בית המשפט קובע, כי הצדק עם התובעת,שכן לא רק שהסכם הגירושין קובע סכום מזונות הנמוך מהמינימום ההכרחי אלא במקרה זה, חל אף שינוי בנסיבות המקרה אשר אף הוא מאפשר התערבותו של בית המשפט בהסכם שנחתם בין הצדדים.

לסיכום

כידוע, מטרתו של הסכם הגירושין הינה ליתן לצדדים מענה לכלל המחלוקות ביניהם אשר נוצרות בעת פירוק התא המשפחתי ואף לכלול הוראות אשר צופות פני עתיד כך שההסכם ישרת הצדדים נאמנה משך שנים רבות.

הסכם הגירושין עשוי לחסוך במקרים רבים ניהול הליך גירושין ארוך, יקר וכואב לשני הצדדים, בייחוד כאשר ישנם ילדים בתמונה. בכל מקרה, ישנה חשיבות מכרעת לעריכת הסכם גירושין המביא בחשבון את כלל הסכמות הצדדים לצד המסגרת החוקית והפסיקה הנהוגה, שכן כפי שראינו בתי המשפט לא יהססו להתערב בהסכמי גירושין אשר אינם ערוכים באופן זה ואף מכילים הוראות המקפחות מי מהצדדים.

לסיום, עריכת הסכם גירושין כדין תגדיל את הסיכויים לאי התערבותו של בית המשפט ותעניק מענה הולם לכלל הסוגיות המצויות במחלוקת בין בני הזוג, מכאן חשיבותו הרבה.

נכתב ע”י  | מירון וסלמן משרד עורכי דין דיני משפחה וגישור