פקודת הנישואין והגירושין (רישום)

1. השם הקצר
פקודה זו תיקרא “פקודת הנישואין והגירושין (רישום)”.
2. פירוש
בפקודה זו יהא למונח הבא הפירוש דלקמן, מלבד אם ענין הכתוב יחייב פירוש אחר –
“הרשות הרושמת” פירושה הפקיד המסדר את הקידושין, אם היו הנישואין נישואין אזרחיים, האימם, בנישואין לפי דת האיסלם, הכומר בנישואין לפי דת הנצרות, הרב בנישואין לפי דיני ישראל והשיך של השבט בנישואין לפי דת הדרוזים.
3. רישום נישואין
הרשות הרושמת תרשום כל נישואין בשעת סידור הקידושין בכתבה את הפרטים הבאים בארבעה העתקים שכל אחד מהם יהא חתום בחתימת ידה ובחותמתה של הרשות הרושמת –
(א)  השם, הגיל, משלח-היד, העדה ומקום מגוריהם של הבעל והאשה;
(ב)  השם, משלח-היד ומקום מגוריהם של ההורים;
(ג)  השם ומשלח-היד של העדים;
(ד)  תאריך הנישואין ומקום הנישואין.
4. מה יעשה בהעתקים של כל רישום נישואין
אשר לארבעה ההעתקים של כל רישום נישואין, חייבת הרשות הרושמת –
(א)  לשמור אחד בפנקס הרישום;
(ב)  לשלוח אחד למשרדו של הממונה על המחוז בסוף כל חודש;
(ג)  למסור העתק לבעל והעתק אחד לאשה תמורת תשלום של מאה פרוטה לכל העתק.
4א. משלוח הודעה למרשם הזוגיות
(תיקון התש”ע)
הממונה על המחוז ישלח לרשם הזוגיות כהגדרתו בחוק ברית הזוגיות לחסרי דת, התש”ע2010-, מדי חודש, הודעה על נישואין שנרשמו באותו מחוז במהלך החודש שקדם לו.2
5. רישום גירושין
הפרוצדורה שנקבעה בסעיפים 3 ו-4 תהא נוהגת לגבי רישום גירושין, אלא שלא יהא צורך ברישום הפרטים הנדרשים בסעיף 3(ב).
6. הזכות לקבל העתק של הרישום
כל אדם יכול לקבל העתק מרישום הנישואין או הגירושין שלו כשיגיש בקשה למשרד הממונה על המחוז של אותו מחוז וישלם אגרה של חמישים פרוטה.
7. עבירה
כל שאינו דואג לרישום הנישואין או הגירושין שלו, יאשם בעבירה ויהא צפוי לעונשין שנקבעו בתוספת לסעיף 99 של החוק הפלילי העותומני.