הוראת השעה הגדלת היצע הדירות במדינת ישראל


הוראת ביצוע ניתנה בעקבות תיקונים אחרונים שבוצעו בחוק מיסוי מקרקעין ולמען הבהרתם.

לאור הוראת השעה שניתנה מתוך המטרה להגדיל את היצע הדירות במדינת ישראל ולאור תוקפה עד לסיומה של שנת 2012 חשוב היה להבהירה.
הוראת השעה קובעת מספר הוראות חשובות וביניהן:

1. הפחתת שיעורי מס הרכישה לרוכשי דירת מגורים יחידה בתקופה שבין 21.02.11 ל – .31.12.12

2. הגדלת שיעורי מס הרכישה לרוכשי דירות מגורים להשקעה בתקופה שבין 21.02.11 ל – .31.12.12

3. הפחתת שיעור מס השבח במכירת קרקע המיועדת לבניית לפחות 8 דירות מגורים בתקופה שבין 15.11.10 ל – 31.12.11 (לשר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, סמכות להאריך את התקופה הנ”ל בשנה אחת נוספת)

4. מתן שני פטורים נוספים ממס שבח אשר כל אחד מהם מוגבל בתקרה של 2,200,000 וזאת מעבר לפטורים הקבועים בפרק חמישי 1 לחוק מיסוי מקרקעין ) שבח ורכישה, התשכ”ג – 1963 (להלן: “החוק”) במכירת “דירת מגורים מזכה” בתקופה שבין 01.01.11 . ל – 31.12.12.

5. פטור מתשלום מס שבח עבור דירת מגורים שאינה דירת מגורים מזכה קרי דירה המשמשת למשרד ו/או מרפאה.
בנוסף נקבע תמריץ מכירת דירות בעת הקרובה ולפיו החל מיום 1.1.2013 ניתן יהיה למכור דירת מגורים בפטור מתשלום מס שבח לפי סעיף 49(ב)(1) אחת ל- 8 שנים במקום אחת ל- 4 שנים.