28.2.12 פטור מתשלום מס שבח במכירת קרקעות על ידי יחידים


בהמשך להוראת הביצוע מספר 6/2011 אשר פורסמה ביום 14.11.11 עדכנה רשות המיסים את ההוראה בנוגע לפטור מתשלום מס שבח במכירת קרקעות על ידי יחידים, קרקעות אשר נרכשו לפני ה – 7.11.2001 והמיועדות לבניית דירות מגורים
.

1. ראשית, סעיף 2.3 להוראת הביצוע הוארך כך שמכירת קרקע על ידי יחידים תזכה המוכר בפטור בהתאם לקריטריונים הקבועים בהוראת השעה וזאת לתקופה של שנה נוספת קרי מכירות שיתבצעו עד ליום 31.12.12.

2. בנוסף, בהתאם לחוק שינוי נטל המס (תיקוני חקיקה), התשע”ב 2011, במסגרתו תוקן סעיף 48א(ב) לחוק מיסוי מקרקעין(שבח ורכישה, התשכ”ג 1963, יחוב יחיד בשעור מס של 25% על כל השבח הריאלי.