הארכת תוקפה של הוראת השעה בחוק מיסוי מקרקעין

היום ה-18.12.12 אישרה וועדת הכספים אישרה הארכת תוקפה של הוראת השעה עד ליום ה – 5 למאי 2013.כזכור, הוראת השעה לחוק מיסוי מקרקעין, קובעת מספר הוראות חשובות וביניהן:


1. הפחתת שיעורי מס הרכישה לרוכשי דירת מגורים יחידה.2. הגדלת שיעורי מס הרכישה לרוכשי דירות מגורים להשקעה.

3. הפחתת שיעור מס השבח במכירת קרקע המיועדת לבניית לפחות 8 דירות מגורים.

4. מתן שני פטורים נוספים ממס שבח אשר כל אחד מהם מוגבל בתקרה של 2,200,000 וזאת מעבר לפטורים הקבועים בפרק חמישי 1 לחוק מיסוי מקרקעין ) שבח ורכישה, התשכ”ג – 1963 (להלן: “החוק”) במכירת “דירת מגורים מזכה”.

5. פטור מתשלום מס שבח עבור דירת מגורים שאינה דירת מגורים מזכה קרי דירה המשמשת למשרד ו/או מרפאה.